αποτύπωμα

αποτύπωμα

Συντακτική ευθύνη:
Ντετέκτιβ Fahtz Βερολίνο
R.und Σ Fahtz
Alt-Kladow 20
14089 Βερολίνο
info@detektei-fahtz.de
ΑΦΜ: DE 293793550

Ιδιωτική έρευνα και Wirtschaftsdetektei

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο διακομιστή έχει ελεγχθεί προσεκτικά. Παρ 'όλα αυτά, καμία εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα, την ποιότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών ή των πληροφοριών που παρέχονται μπορούν να εγκριθούν.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά και τη διάταξη των σελίδων αυτών που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας νόμου. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του περιεχομένου ή ολόκληρες σελίδες θα συνεχιστούν τόσο ποινικού και αστικού δικαίου. Εδώ είναι δυνατή μόνο υπό γερμανική διαταγή αστικού δικαίου και τις ζημίες, την παράδοση ή την καταστροφή των συσκευών αντιγραφής και τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων. Τα απαγορευτικά διατάγματα που προστατεύεται από πειθαρχική ποινή μέχρι 250.000,00 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι έξι μήνες. Αν ποινική δίωξη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, απειλούν φυλάκιση έως 5 έτη.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Για τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες ( "hyperlinks") που βρίσκονται εκτός του ευθύνη του συντάκτη, η ευθύνη θα ισχύει μόνο σε περιπτώσεις τεθεί σε ισχύ, στο οποίο ο συντάκτης του περιεχομένου έχει γνώση και θα είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο , για να αποτραπεί η χρήση του παράνομου περιεχομένου.
Ο συγγραφέας δηλώνει ότι κατά τη στιγμή της σύνδεσης, δεν παράνομο περιεχόμενο στις σελίδες που πρόκειται να προσδιοριστεί. Για το τρέχον και το μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή την πατρότητα των συνδεδεμένων / συνδέεται σελίδες ο συγγραφέας δεν έχει καμία επιρροή. Ως εκ τούτου διαχωρίζει τον εαυτό του από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων / συνδέεται σελίδες που άλλαξαν μετά το σύνδεσμο. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλα τα μέσα τη δική συνδέσεις Internet και αναφορές, καθώς και για τις ξένες συμμετοχές σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων, λίστες σύνδεσμο, λίστες και όλες τις άλλες μορφές των βάσεων δεδομένων για τις οποίες είναι δυνατή η εξωτερική πρόσβαση. Για παράνομη, ανακριβών ή ελλιπών περιεχόμενο και ιδιαίτερα για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αχρηστία των πληροφοριών αυτών έγκειται αποκλειστικά με τον πάροχο της ιστοσελίδας στην οποία αναφοράς δεν ήταν αυτός που συνδέεται με αυτές τις σελίδες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο συγγραφέας προσπαθεί να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων, γραφικών, ήχου και βίντεο κλιπ και κείμενα, να χρησιμοποιεί τις δικές σας φωτογραφίες, γραφικά, ήχο και βίντεο κλιπ και κείμενα του ή να χρησιμοποιήσει χωρίς άδεια γραφικά, ήχο, βίντεο κλιπ και κείμενα ,
Όλα ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους των εμπορικών σημάτων στο Διαδίκτυο και τα εμπορικά σήματα είναι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σημάτων και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από το νόμο!
Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα παραμένει αποκλειστικά και μόνο με τον συγγραφέα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση των γραφικών, ήχου και βίντεο κλιπ και κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή άδεια του συγγραφέα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στο βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα να εισέλθουν προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), η αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων από το χρήστη σε εθελοντική βάση. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών - εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο - χωρίς να αποκαλύψει τα εν λόγω δεδομένα ή με την παροχή ανώνυμων δεδομένων ή ένα ψευδώνυμο. Η χρήση των δημοσιευμένων στο πλαίσιο της αποτύπωμα ή συγκρίσιμες πληροφορίες, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή μη ζητηθείσας πληροφόρησης, δεν επιτρέπεται. Νομική δράση κατά της αποστολείς των μηνυμάτων spam mails κατά παράβαση της απαγόρευσης αυτής είναι κατοχυρωμένα.

ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αυτή η αποποίηση πρέπει να θεωρείται ως μέρος της ιστοσελίδας. Εάν τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν είναι, δεν είναι πλέον ή δεν είναι εντελώς σωστό, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου παραμένουν ανεπηρέαστα στο περιεχόμενο και την ισχύ τους.

συνθήκες

1. Ο πελάτης διαβεβαιώνει ρητώς ότι, τα δεδομένα έχει «έννομο συμφέρον» θ. Σ δ. BDSG να συλλέγονται από τον ντετέκτιβ. Ο ντετέκτιβ θα παρέχει τα δεδομένα συλλέγονται μόνο η AG. Υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των δεδομένων σε σχέση με τρίτους, εκτός από την AG. Η AG, ο ντετέκτιβ στην εσωτερική σχέση μεταξύ των μερών από όλες τις αξιώσεις των "επηρεαζόμενων" i. Σ δ. BDSG από την εφαρμογή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελεύθερα μέσω του ντετέκτιβ.

2. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εκτέλεση της σύμβασης του ντετέκτιβ για να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση για την αιτία είναι δικαιολογημένη.

3. Για τις διεθνείς εργασίες έχουν ειδικά επιδόματα διατηρούνται.

4. Το AG μπορεί η ίδια ή από τρίτο μέρος ενεργεί μετά την τοποθέτηση στην ίδια υπόθεση. Παράβαση μέχρι τότε υπολογίζεται το κόστος. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε αυτή την περίπτωση.

5. Η AG δεν δικαιούται αποκάλυψη του πληροφοριοδότη ντετέκτιβ.

6. Η εγγύηση της επιτυχίας είναι γενικά αποκλείεται. Ένα γήπεδο έρευνα σε βάρος και την δυσαρέσκεια του πελάτη δεν δημιουργεί δικαίωμα παρακράτησης σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Share by: